Carl Nielsens Allé

En urban oase, der forener natur, byliv og klimatilpasning

Type
Byrum
Sted
København, Danmark
Status
Færdiganlagt
Størrelse
6.000 m2
Samarbejdspartnere
Niras A/S
Bygherre
Københavns Kommune
Rolle
Totalrådgiver og Landskabsarkitekt

Grøn forvandling på Østerbro

Tidligere var Carl Nielsens Allé en trafikeret parkeringsplads. Nu er byrummet forvandlet til et frodigt byrum, som områdets beboere kan nyde hver dag. Ved store mængder regn omdannes den grønne oase til et smukt vandbassin, som skybrudssikrer området. Carl Nielsens Allé er således forvandlet til et levende, byrum, der forener natur, byliv og klimatilpasning i et af Københavns hyggelige brokvarterer.

Fra asfaltjungle til ny oase

Med et enkelt arkitektonisk greb, en oase midt på stenbroen, er Carl Nielsens Allés trafikale, miljømæssige og bymæssige udfordringer vendt til et stærkt og sanseligt byrum. Oasen er intensivt grøn og frodig og består af et højtliggende og et lavtliggende område omkranset af et multifunktionelt kantmøbel.

Et grønt og blåt koblingspunkt

Oasen tilbyder biodiversitet, leg, ophold og læring for områdets beboere og brugere. Regnvandets udfordringer bliver til et potentiale og en ressource for områdets brugere ved at oasen omdannes til regnopsamlingsbassin ved skybrud. I fremtiden hilses regnvandet således velkomment og indgår som en integreret del af områdets identitet og sanselige oplevelse.

Kanten - et multifunktionelt møbel

Oasen defineres af et multifunktionelt kantelement, der fungerer som adskillelse mod trafikken, opholdsmøbel og vandvej. I tørvejr som et sted til ophold og leg, i regnvejr som en vandkanal, der leder tagvand fra Svanemøllehallen til de permanente bassiner og grønne områder i oasens sydside. Kanten skaber således en æstetisk, robust og enkel iscenesættelse af regnvandet.

Den nordlige del - højlandet

Højlandet beplantes med buske, der får en højde og et volumen, der understreger og fremhæver det underliggende sikringsrums terræn og skaber en frodig ryg til lavlandets vådområder. På de smalle grusstier, der leder hen over sikringsrummet, kan man blive væk i beplantningen og for et øjeblik glemme byen omkring en. Der lægges vægt på at vælge planter, der fungerer som føde og levested for insekter og på den måde bidrage til at højne områdets biodiversitet.

Den sydlige del - lavlandet

Lavlandet beplantes med græsser og siv, der skaber en karakter af et frodigt vådområde eller englandskab. Der vælges planter med forskellige blomstringstidspunkter for at skabe oplevelser gennem hele året. I kanten af søen plantes der vandkantsplanter som Irisarter og sivarter, der trives under våde forhold. I selve søen plantes der sumpplanter i form af rodfæstede planter, hvis blade og blomster når vandoverfladen. Det kan fx være åkandearter.

Werk nyhedsbrev